Wiadomości

Rozpocznij działalność pozarolniczą i weź na to 100 tys. Nabór 2017 w marcu

Rozpocznij działalność pozarolniczą i weź na to 100 tys. Nabór 2017 w marcu

Fot.: pixabay.com, AGW

U progu wiosny tego roku rozpocznie się nabór wniosków na kolejne z działań w ramach PROW 2014-2020. Tym razem jest to szansa dla tych, którzy chcą rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą. 

O środki w postaci premiii 100 tys. złotych mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Skorzystać mogą także ci, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Wypełnione formularze można składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR w swoim miejscu zamieszkania. 

 

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

 

Co ważne, beneficjenci "nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy", zaznacza ARiMR.

 

Czym może zajmować się firma, którą zakładamy w ramach tego działania? M.in. przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

 

Uwaga, z pomocy nie skorzystają osoby, które były lub są uczestnikami takich instrumentów wsparcia, jak: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013, "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014 - 2020.

 

Wnioskom będą przyznawane punkty i to one zdecydują o kolejności przyznania pomocy w województwach. Za co punkty? "Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych", wymienia ARiMR.

Pomoc wypłacana w 2 ratach: 80% gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, będzie miał na to 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji; 20% premii po realizacji biznesplanu

 

Szczegóły na www.arimr.gov.pl 

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.